Go back


Felhasználási feltételek
# NEXUS KLUB KÖZÖSSÉG **Irányelvei és útmutatója a közösségi felület használatához \ (Működési szabályzat - Felhasználási feltételek)** A NEXUS KLUB egy országhatárokon túlnyúló, magyar közösségi felület. \ Az adatokhoz harmadik fél nem fér hozzá. Célja, hogy az egymáshoz közel élő, hasonló értékrendet valló magyar emberek itt egymásra találhassanak, felvehessék egymással a kapcsolatot, majd pedig nem virtuális, hanem személyes találkozásokon, ismeretségeken és barátságokon alapuló, valódi helyi közösségeket hozzanak létre. Egyedül gyengék vagyunk, ha azonban erős helyi közösségeket építünk ki, és ezekből létrehozzuk a közösségek hálózatát, akkor az egyes településeken túlmutató, közös céljainkat is meg tudjuk valósítani! A platform használatához NEXUS TV támogatói csomag igénylése szükséges. **LEGYÜNK KAPCSOLATBAN!** \ Alapító: Juhász Zoltán ## **Fogalmak** A fogalmak jelentését itt a jelen szöveg megértéséhez adjuk meg, könnyen érthető megfogalmazásban. Ezeknek a szavaknak több, árnyaltabb jelentése is létezhet, ezért a szavak teljes megértéséhez használjatok értelmező szótárt! **Nexus:** Összefüggés, kapcsolat, kötelék, összeköttetés, viszony. *Eredete; latin nexus: összekötés.* ![<](file-guid:644561a6-a89e-4966-af8d-d0e9ea193669 "nexus.png" =78x78)A Nexus TV és egyben a Nexus Klub logója egy mágikus, bűvös jelkép, melyet Salamon-csomónak hívnak, de számos hasonlót találunk kelta csomó néven. Megtalálható a magyar koronázási jelvények közül a jogar tetején. A jogar maga az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST képviseli. A TV és a Klub célja az IGAZSÁG minél teljesebb megismerése, mert jogunk van az IGAZSÁGHOZ! **Közösség:** Közös eszméket, célokat, törekvéseket valló és együtt tevékenykedő emberek csoportja. *Példák közösségekre: család, iskola, munkahely, bélyeggyűjtők csoportja, táncklub, sportkörök, falu stb.* **Szervezet:** Egy közösség, ami a közös célok eléréséhez megszervezte a működését. Van cél, vannak posztok, feladatok és a tagok által ismert működési mód. **Klub:** Egy szervezet, ami teret biztosít a közösség számára a közösségi tevékenységhez azért, hogy előmozdítsák a Közösség céljait. **A Klub teret ad:** * a Klubtagok megismerkedésére, * helyi közösségekbe szerveződésre, * közös, a fő célt támogató alcélok, tevékenységek felvetésére, * megszervezésére * kommunikációra. **Irányelvek:** A tagok számára a sikeres együttműködéshez útmutató, ill. kötelezően betartandó előírások. Ezek mondják meg, hogy mit szabad tenni, és mit nem, vagy, hogy hogyan kell csinálni valamit ahhoz, hogy eredményes legyen. **Tag:** Minden Nexus TV támogató meghívót kap a Klubba. Aki ezt a meghívót és a Klubtagság működési irányelveit elfogadja, Klubtaggá válik. A tagság megszűnése: a Nexus TV előfizetés lejártával vagy kizárással. **Adminisztrátor (Csoportgazda):** Egy kinevezett és jogosultságokkal felruházott csoporttag, aki a Klubban a kommunikációt megfelelő mederben tartja. **Vita:** Érvek harca; két vagy több személy szellemi küzdelme szóban vagy írásban érvek és ellenérvek felsorakoztatásával egy kérdés eldöntésére, egy álláspont kialakítására, lerögzítésére. **Kritika:** Bíráskodás, értékelő vélemény, rossz vagy jó tulajdonságairól személyes megítélés alapján. Eredet [latin](https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Latin): *criticus* (bíra, döntnök) ## **Kommunikációs irányelvek** **Cél:** * A tagok szabadon, egymás iránti tisztelettel, érdeklődéssel és barátságosan kommunikálva teremthessenek közösen egy szebb világot. * Megelőzzük és kizárjuk a nem megfelelő kommunikációból fakadó feszültséget, zavarokat. A kinevezett adminisztrátorok (csoportgazdák) joga és felelőssége is, hogy az irányelveknek érvényt szereznek. Az adminisztrátor szerepe nem csupán az, hogy leállítsa a nem megfelelő kommunikációkat, hanem az is, hogy elősegítse a magasabb minőségű kommunikáció kialakulását a csoportban. Amikor moderál, hangsúlyt fektet a képzésre, azaz megértést is ad a helyzetről, hogy a csoport egyre tudatosabb legyen a kommunikációban. ### **Tagok láthatósága** A belépés után a tag egy héten belül köteles saját fotót feltölteni magáról, és kitölteni a profilját a valós adatokkal. Nem minden adat nyilvános, ezt a tag állíthatja be saját magának. Mivel a közösség célja az, hogy egymást megismerjük, és igazi kapcsolatokat létesítsünk, a láthatatlan tagok valójában nem tagok. Az adminisztrátor (csoportgazda) időnként ellenőrzi a fotó nélküli profilokat, és ha több mint egy hét eltelt a létrehozás óta, és hiányoznak a kötelező adatok kikapcsolja a tagságot és felszólítja a tagot az adatpótlásra. Amikor a tag jelzi, hogy megadja az adatait, az adminisztrátor (csoportgazdák) megszünteti a kikapcsolást. ## **Kommunikáció a tagok közt** ### **1. Saját kommunikáció céljának vizsgálata** Mielőtt bármit kommunikálnál, vizsgáld meg magadban, hogy mi a célja a mondanivalódnak a **közösség szempontjából.** ### **2. Téma kiválasztása** **Ide illő témákra példák:** * A közösség működésére vonatkozó ötletek, javaslatok, eredmények. * A közös célt erősítő jó példák, ideák. * Problémák felvetése megoldási javaslatokkal együtt. * Problémák felvetése inspirációs céllal, a megoldás közös megtalálására. * Különböző nézőpontok ütköztetése a látókör szélesítése céljából: tisztelettel, kulturáltan, egymást őszinte érdeklődéssel meghallgató, a másik nézőpontját felvenni hajlandó szándékkal. * Új, más nézőpontok, új irányok, lehetőségek bemutatása, megértetése, megvitatása fejlődései céllal. **Nem ide való:** * személyeskedés * minősítgetés * lejáratás * pártoskodás * kritika/ bírálat * problémák felvetése félelmet-, vagy zavartkeltően * bomlasztó, megosztó témák felvetése * a csoport, vagy tagjainak, tisztviselőinek kritizálása * provokáció * propaganda (a céltól elterelő ideológiák, elméletek népszerűsítése) * Személyes, vagy másik csoportba illő, a közösség céljait nem segítő kommunikációk. (Például más csoport, márka, vagy termék tudatos, promotálása értékesítési céllal. Ide illő lehet viszont olyan termékek bemutatása figyelem felkeltési céllal, ami a csoporttagok számára hasznos lehet.) * Meggyőződési, ideológiai ill. hit témák propagálása, támadása, vitatása. (Vallás, politikai pártoskodás, faji, nemi hovatartozás.) * Uszítás, nyílt, vagy rejtett ellenségeskedés keltés. ### **3. Stílus, szóhasználat, fogalmazás** Lehet tegeződő, vagy magázódó, ki mit szeret, de legyen * tiszteletteljes, * érdeklődő, * lényegre törő, nem terjengős, * a tartalomhoz illő. Kerülendő: a terjengős, kioktató, saját maga felsőbbrendűségét fitogtató * másokat sértő, * mások jóízlését sértő stílus és szóhasználat. ### **4. Hatását tekintve, legyen** * gondolatébresztő * felelősségvállaló * megoldást adó, vagy arra inspiráló * reményt adó, lelkesítő * valóságot láttató, (de nem lehengerlően) * tudatosságot növelő Ne legyen: * lehengerlő, * másokra mutogató, másokat hibáztató, * kilátástalanságot sugalló, * nyugtalanságot, zaklatottságot okozó. ### **5. Személyes zaklatás** Az irányelvek a tagok védelme érdekében a Klubon belül nem csak a nyilvános posztokra érvényesek, hanem a személyes kommunikációra is. Azaz, ha személyes kommunikációs csatornán hoz kellemetlen helyzetbe egy tag egy másik tagot, a „sértett” tag jogosult ezt jelenteni az adminisztrátornak, a „bizonyítékkal” együtt. Először azonban mindenképpen meg kell kísérelni udvariasan, de határozottan jelezni a zaklató tag felé, hogy ez kellemetlen a sértett tagnak, és kérni ennek megszüntetését. Könnyen lehet, hogy a másik személy nem annak szánta, és egy őszinte egyszerű kommunikációval ennek véget lehet vetni. ### **6. Felelj meg a jogszabályi előírásoknak is** Ezek a területek hosszan és alaposan ki vannak fejtve a jogszabályokban. Itt csak felhívjuk a figyelmet arra, ha ezekben a témákban szeretnél megnyilvánulni, az aktuális törvényi előírásokat is be kell tartanod! * Személyiségi jogok védelme (Lényegében: más személy adatai, fotó, videó stb. nem oszthatók meg a személy hozzájárulása nélkül.) * Szerzői jogok védelme (Más által létrehozott alkotás közlése is szabályozott.) * Obszcén, rágalmazó vagy becsületsértő poszt jogszabályt is sért. ## **Adminisztrátor/Csoportgazda feladata** 1\. Figyeli a nyilvános kommunikációkat. 2\. Ha irányelv sértést észlel, vagy ilyenről jelentést kap egy tagtól, megvizsgálja a számára elérhető információkat és összeveti az írott irányelvekkel. 3\. Döntést hoz, és végrehajtja a döntést: * Nem csinál semmit, mert nem történt irányelvsértés. * Megkéri az irányelvszegőt, hogy korrigálja a bejegyzését, és ellenőrzi, hogy ez megtörtént-e. * Törli a bejegyzést, és erről értesíti az irányelvszegőt. * Felfüggeszti az irányelvszegő tag tagságát. 3\.1 * Értesíti a Klub Etikai Csoportját, aki döntést hozhat a tag kizárásáról. * Az Etikai Csoport tagsága állhat a Csoportgazdákból és az arra felkért/jelölt tagokból. 4\. A döntését rögzíti a bizonyítékok csatolásával és szabályzati hivatkozással. 5\. Az Etikai Csoport a döntéséről értesíti az irányelvszegő tagot. 6\. Ha bejelentésre indította el a vizsgálatot, akkor a döntéséről értesíti a bejelentőt is. ### **Személyes felelősségvállalás** A minőség emelése elsősorban a tagok egyéni személyes felelőssége. * Ha egy tag úgy érzi, hogy irányelvsértés történt, vagy zaklatott lett egy kommunikációtól, ezt először a posztoló tag felé kell ezt jeleznie higgadtan, tisztelettel: minőség javítási céllal. Ilyenkor meg kell neveznie a megsértett irányelvet is. Elsősorban minden tag magáért vállal felelősséget, és törekszik arra, hogy az észlelt zavarkeltés csíráit a tagok egymás közt simítsák el. Ha egy tag egy másiktól jelzést kap, hogy módosítsa a bejegyzését, semennyire ne vegye ezt személyeskedésnek. Ne kezdjen el vitázni, ne csináljon ebből „kinek van igaza” vitát, hanem tanúsítson megértést és működjön együtt. Hiszen sok helyről jöttünk össze, és nem lehet tudni, hogy kinek mi a zaklató, és ennél sokkal fontosabb dolgokkal kell foglalkoznunk, ne folyassuk el ilyenekre az energiát. * Ha nem ér célt a kérés EZ UTÁN a sértett tag az incidenst jelentse az adminisztrátornak. ### **Sérelem kezelés** Ha Te magad nem tudtad korrigáltatni a kommunikációt, akkor fordulj az adminisztrátorhoz. Add meg a következő adatokat: * Irányelvszegő neve. * Bizonyíték az irányelvszegésről, ami ez alapján gyorsan visszakereshető. Pl. képernyőfotó a szövegről, amin látszik az irányelvszegő tan neve és az időpont is. De itt is nagyon fontos, hogy a csoport békessége, az együttműködés a cél! Azaz a „másokról folyamatosan jelentéseket küldő” tag is magára vonja figyelmet. ### **Figyelmeztetés** Ha a tag nem kezeli az irányelvsértését, ill. újakat követ el, vagy nagyobb zavart okozott a bejegyzésével, akkor figyelmeztetni kell! A figyelmeztetés tartalmazza: * a Figyelmeztetés szót, és * közli a taggal, hogy az adminisztrátor törölte a bejegyzését. * Megmutatja, hogy pontosan melyik bejegyzésről van szó, és hogy miért avatkozott be az adminisztrátor (pl. a bejegyzés miatt szóváltás és zaklatottság kerekedett a tagok közt), és ez az irányelvek melyik pontját sérti. * Felszólítja a tagot, hogy olvassa és értelmezze újra a teljes Irányelv leírást, és tartsa be az ott leírtakat és ahol zavart keltett, ott nyilvánosan jelentse ki, hogy nem akart zavart kelteni, és ígéri, hogy jobban odafigyel a továbbiakban. * És jelzi, hogy két további figyelmeztetés után felfüggeszti a tagságát. ### **Felfüggesztés** Három figyelmeztetés utáni irányelvsértésnél, vagy a csoportra nézve veszélyes szabálysértésnél: pl. a közösség, vagy annak egy tagja ellen fordulás, lázítás, bomlasztás, szövetkezés esetén a személy tagsága azonnal felfüggesztésre majd törlésre kerül. ### **Törlés** A Törölt tag bármikor folyamodhat írásban újra csatlakozási kérelemmel a csoporthoz, ami tartalmazza, hogy belátja, hogy hibát követett el, és hajlandó megismerni és betartani a csoport irányelveit. Ezt nyilvánosan bejelenti a csoport egésze előtt. Jóváteszi a csoport számára okozott kárt olyan módon, hogy egyértelműen erősen pozitív irányba forduljon a mérlege a közösségre gyakorolt hatásában, és a csoport tagjai tiszta szívvel fogadják őt vissza. A jóvátételnek meg kell haladnia a felfüggesztési jóvátétel legnagyobb mértékét. ### **Jogorvoslat** Minden tagnak joga van megvédeni saját érdekeit és bizonyítani igazát. A tagok egyenlők, de tudatában kell lenni, hogy a közösség számára a közösség érdeke kell, hogy a legfontosabb legyen. Így a döntésnél a döntés közösségre való hatását, és a tag igazának a teljes közösségre gyakorolt hatását kell a mérleg két oldalára tenni. Így elképzelhető, hogy bár a tagnak személyesen igaza van, de a közösség érdeke mégsem egyezik az ő személyes igazságával. ### **Hatályba lépés, módosítás** **NEXUS KLUB KÖZÖSSÉG Irányelvei és Útmutatója a közösségi felület használatához a kiadás napján lép hatályba.** A Tagokra az elfogadás dátumától a tagságuk fennállásának idején vonatkozik. A közösség a gyakorlati működés alapján a szabályzatot igény szerint az Etikai Csoport módosíthatja. Hozzájuk érkeznek a jelzések, melyek alapján, folyamatosan alakíthatják, javíthatják az irányelveket. például: A módosítási igényt bármely tag felvetheti írásban. Le kell írnia a módosítás okát, és indokolnia kell, hogy a javaslata a közösséget hogyan segíti jobban, mint az aktuális állapot. A javaslatot a teljes szabályzattal összhangba kell hoznia. A módosítási javaslatot felül kell vizsgálni, hogy az egységes szerkezettel összhangban maradjon. A módosítás tényét és az aktuális változatot Klubban közzéteszi. A tag felelőssége, hogy a módosításokról és az aktuális szabályzásokról tájékozódjon, és betartsa az előírásokat. PDF változat: [Nexus_Klub_szabalyzat.pdf](file-guid:48d4a6a4-62e5-4b7c-bea5-bbf9d81747d1)


Powered by HumHub